Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ckis-ziemowit.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wszystkie informacje zawarte między IX.2018 r. a IX.2020 r. zostaną poprawione do września 2020 roku. Informacje zamieszczone przed IX.2018 r. nie zostaną zmodyfikowane, gdyż wiązałoby to się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Waliński, Maciej Zamczała, info@ckis-ziemowit.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 35 15 370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie ma wyznaczonego parkingu dla pojazdów osób niepełnosprawnych, natomiast przed budynkiem Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 43 jest możliwość parkowania takich pojazdów.
Istnieje możliwość swobodnego wejścia do budynku, brak jest schodów, szerokie drzwi i korytarze.
Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Nie jest dostępna funkcja tłumacza języka migowego.
Brak jest urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dla osób z wadami słuchu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-16 15:25

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-02-19 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 15:17