Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ckis-ziemowit.pl

Treść strony

KORTY TENISOWE

 

Regulamin korzystania z kortów tenisowych Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy w 2020 roku.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą kortów tenisowych jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
 2. Korty tenisowe są czynne od 8 maja 2020 r.
 3. Korty tenisowe będą udostępniane nieodpłatnie dla mieszkańców gminy I członków Powiatowej Ligi Tenisa Ziemnego.
 4. W obiekcie będą miały zastosowanie procedury I zasady postępowania wprowadzone przez Polski Związek Tenisowy mające na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rosprzestzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

II Rezerwacja kortów tenisowych

 1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać telefonicznie pod numerem: 601-298-754
 2. Rezerwacji można dokonywać z wyprzedzeniem maksymalnie 10 dni. Każdy użytkownik kortów ma prawo do złożenia w tygodniu kalendarzowym maksymalnie dwóch rezerwacji z wyprzedzeniem. Ograniczenie ilości rezerwacji nie dotyczy rezerwacji składanych w dniu korzystania z kortu. W ciągu jednego dnia nie można zarezerwować więcej niż 2 godzin.
 3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 6 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.     Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane, rezerwującemu może zostać odmówione przyjęcie kolejnej rezerwacji.
 4. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji, oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
 5. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych  i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych  i porządkowych. Za rezerwacje tak odwołane, Zarządca nie odpowiada finansowo.

III Szkółki tenisowe oraz zajęcia z instruktorami

 1. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy i na zasadach niniejszego regulaminu. Użytkownik prowadzący działalność w tym przedmiocie, zobowiązany jest do podpisania odpowiedniej umowy z CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy, określającej warunki finansowe i dodatkowe zasady korzystania z kortów.
 2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku takich zajęć.
 3. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może odbywać się tylko i wyłącznie na korcie nr 2 (od strony jeziora). Na korcie nr 1 zajęcia takie mogą się odbywać w sytuacjach wyjątkowych tylko za zgodą Dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.

IV Zasady korzystania z kortu tenisowego

 1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
 3. a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla ziemnego kortu tenisowego.
 4. b) Bezwzględnego stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
 5. c) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
 6. d) Zachowania czystości i porządku.
 7. e) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
 8. f) Po zakończeniu gry do załatania powstałych ewentualnie dziur oraz wyrównania całej nawierzchni kortu specjalistyczną siatką.
 9. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
 10. a) Korzystania z kortów wilgotnych, w których podczas biegania robią się dziury.
 11. b) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
 12. c) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, a także palenia tytoniu.
 13. d) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
 14. e) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
 15. f) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
 16. g) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

V Postanowienia dodatkowe

 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
 5. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 6. Dyrektor CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia rezerwacji, karnetów i umów uprawniających do korzystania z kortów tenisowych, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych.

VI Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu.
 2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, lub Dyrektorowi CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.
 4. Regulamin dostępny jest w sekretariacie przy ul. Niepodległości 43 w Kruszwicy, na kortach przy ul. Poznańskiej 17 oraz na stronie internetowej CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy: www.ckis-ziemowit.pl.

Zapraszamy!

Informacja, rezerwacja:

Tel. 601 298 754

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Stróżyk
  data wytworzenia: 2010-01-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-21 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 11:15

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-10-01 16:36 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-11-09 11:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-11-09 11:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2018-06-26 09:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2018-06-26 09:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2020-07-13 11:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2020-07-13 11:14 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2020-07-13 11:15 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11990
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-13 11:15